Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις 2 και 3 της Συνεδρίασης της 14.06.2021 συγκαλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου την Τετάρτη 30 Ιουνίου και ώρες 20:00 - 21:00 με τήρηση ειδικής διαδικασίας λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας COVID19.


Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ. θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα ως ορίζεται και επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID19, με αποστολή email στα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.


Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η ακόλουθη:


  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης

  2. Έγκριση έναρξης διαδικασίας τροποποίησης Καταστατικού για: α) εναρμόνιση με τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους 4726/2020 και 4809/2021 και β) τροποποίηση ή συμπλήρωση άρθρων για την εύρυθμη λειτουργία του Γυμναστικού Συλλόγου

  3. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκτέλεση των των απαιτούμενων ενεργειών επί του 2ου θέματος

Η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για το θέμα τις εναρμόνισης του Καταστατικού με τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους 4726/2020 και 4809/2021, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη (άρθρο 53 Νόμου 4809/2021).


H ψήφος των μελών που θα συμμετέχουν θα γίνει με αποστολή του ακόλουθου τυπικού απαντητικού μηνύματος (μέσω email) έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου στις 18:00:


Επί των θεμάτων που τίθενται στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Γ.Σ. Γλυκών Νερών της 30ης Ιουνίου 2021, η οποία διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα βάση απόφασης του Δ.Σ. και των διατάξεων που ισχύουν στην Επικράτεια λόγω της πανδημίας COVID19, ψηφίζω ως ακολούθως:


Επί του 1ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 2ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 3ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)


Επισημαίνεται ότι το τελικό σχέδιο Καταστατικού, όπως θα διαμορφωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τη Νομική Σύμβουλο του Συλλόγου, θα τεθεί προς έγκριση σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει το Δεκέμβριο του 2021.


Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας


Άγγελος Τάσκος Γ. Ηλιόπουλος