Έναρξη διαδικασίας εγγραφής νέων μελών

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυκών Νερών με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει για την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών.


Ο Σύλλογος είναι νομίμως αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την υπ' αριθμόν Γ/6540/09.03.1990 απόφαση.


Έχει την απαιτούμενη κατά νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση στα αθλήματα της Καλαθοσφαίρισης (Basketball) και Πετοσφαίρισης (Volleyball).


Έχει επίσης καταχωρηθεί οριστικά στα νόμιμα αθλητικά σωματεία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Φορέων για το 2020 και έχει ήδη υποβάλει την σχετική αίτηση για το 2021.


Με δεδομένο ότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται έως τον Ιούνιο του 2022, το Δ.Σ. με την απόφαση 4 στην 121η συνεδρίαση της 14.06.2021 αποφάσισε ομόφωνα τη δημοσιοποίηση της έναρξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής είναι διαρκώς ανοικτή και διαθέσιμη στα νέα μέλη και απλά η παρούσα απόφαση έχει το χαρακτηριστικό της δημοσιοποίησης.


Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η διεύρυνση του Συλλόγου με νέα μέλη που αγαπούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα τα δύο αθλήματα στα οποία ο Σύλλογος έχει προπονητική και αγωνιστική δραστηριότητα.


Η ανάπτυξη του Συλλόγου την προηγούμενη δεκαετία δημιουργεί την ανάγκη αυξημένης συμμετοχής μελών σε όλες τις ενέργειες που αφορούν την οργάνωση, τον προγραμματισμό, την υποστήριξη και την συνέχεια μίας αθλητικής οικογένειας που έχει ήδη 32 χρόνια ζωής.


Ο στόχος είναι να προκύψει ένας ικανός αριθμός νέων μελών που θα υποστηρίξουν την παρούσα Διοίκηση αλλά και την επόμενη στα όσα σχετικά θα διαδραματιστούν κατά την εξέλιξη της δεκαετίας αυτής, στην παροχή ενός υγιούς αθλητικού περιβάλλοντος στην περιοχή των Γλυκών Νερών, στην προσφορά κοινωνικού έργου και στην διατήρηση ενός αξιακού κώδικα σεβασμού προς τα αθλήματα και τους αθλητές και τις αθλήτριες παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των Τμημάτων Υποδομής, των Αγωνιστικών Τμημάτων και βεβαίως των Τμημάτων Ανδρών και Γυναικών.


Για την εγγραφή νέων μελών απαιτείται η υποβολή δύο (2) εγγράφων:


1) Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γ.Σ. Γλυκών Νερών σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 του άρθρου 4 και του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού του Γ.Σ. Γλυκών Νερών. Η αίτηση θα συμπληρώνεται θα αποστέλλετε είτε ηλεκτρονικά μετά από ψηφιοποίηση στο email gysy.gln@gmail.com ή χειρόγραφα με υποβολή στη Γραμματεία του Συλλόγου.


2) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 περί μη ύπαρξης κωλύματος ή περιορισμού εγγραφής όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού και στο Νόμο 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και αποστολή στο email gysy.gln@gmail.com ή χειρόγραφα με υποβολή στη Γραμματεία του Συλλόγου.


Οι αιτήσεις των νέων μελών του Γ.Σ. Γλυκών Νερών εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ. και τα νέα μέλη εγγράφονται στο μητρώο μελών του. Κατόπιν ειδοποιούνται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς ώστε να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται από το Καταστατικό (20€, αναλυόμενο σε 10€ εγγραφή πλέον 10€ συνδρομή 2021).


Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα άλλων δύο νυν μελών του Γ.Σ. Γλυκών Νερών που προτείνουν το νέο μέλος.


Για την πληρέστερη ενημέρωση, είναι διαθέσιμο το ισχύον Καταστατικό.


Τέλος, καταγράφονται τα κωλύματα και οι περιορισμοί του Νόμου 2725/1999 που είναι δεσμευτικοί για την δυνατότητα εγγραφής σε κάθε ερασιτεχνικό σωματείο:


Άρθρο 3 - Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί


1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:


α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.


β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.


γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.


δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.


2. (ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)


3. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.


4. (ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Κ.Α. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ)


5. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.


6. (ΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ή ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ)


7. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.


8. (ΑΦΟΡΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ)


9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.


β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.


Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη μέχρι σήμερα και σας καλούμε να στηρίξετε με την παρουσία σας, την συμμετοχή σας και τις προτάσεις σας την χάραξη της διαδρομής του Συλλόγου μας για την περίοδο 2022 - 2028.


Το Δ.Σ. του Γ.Σ. Γλυκών Νερών