Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις 4 και 5 της Συνεδρίασης της 12.04.2021 συγκαλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου την Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρες 15:00 - 19:00 με τήρηση ειδικής διαδικασίας λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας COVID19.


Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δ.Σ. θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα ως ορίζεται και επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID19.


Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης θα προκύψει με την ηλεκτρονική συμμετοχή κατ' ελάχιστον είκοσι (20) μελών.


Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη του Γ.Σ. Γλυκών Νερών τα οποία ήταν ταμειακώς εντάξει έως τις 31.12.2020.


Στα μέλη αυτά θα αποσταλούν με ηλεκτρονικά μέσα (email) τα πέντε (5) έγγραφα που θα τεθούν προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Τα έγγραφα αυτά είναι: 1. Διοικητικός Απολογισμός έτους 2020, 2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020, 3. Προϋπολογισμός έτους 2021, 4. Απολογισμός διάθεσης επιχορήγησης έτους 2020 Δήμου Παιανίας και 5. Απολογισμός διάθεσης ειδικής έκτακτης επιχορήγησης έτους 2020 Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf.


Τα πρώτα τρία έγγραφα έχουν εγκριθεί ομόφωνα με τις αποφάσεις 1, 2 και 3 της Συνεδρίασης της 12.04.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου.


Όσα μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αποδέχονται τη βεβαίωση οφειλής συνδρομής μέλους ποσού δέκα ευρώ (10€) ως ορίζεται από το Καταστατικό. Η είσπραξη της συνδρομής θα γίνει μετά την άρση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων και την επαναλειτουργία του Γραφείου του Συλλόγου και εντός του τρέχοντος έτους.


Όσα μέλη δεν έχουν γνωστοποιήσει ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, μπορούν να στείλουν άμεσα email στο gysy.gln@gmail.com για να δηλώσουν συμμετοχή και να διευθετηθεί το θέμα της λήψης των πέντε εγγράφων.


Τα μέλη, αφού εξετάσουν τα πέντε έγγραφα, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα ή σχόλια επί των εγγράφων. Η δυνατότητα αυτή είναι εφικτή αποκλειστικά με αποστολή email στο gysy.gln@gmail.com.


Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι η ακόλουθη:


1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόταση του Δ.Σ. είναι για τη θέση του Προέδρου ο Κ. Λάβδας και για τη θέση του Γραμματέα ο Δ. Κοντέλας.

2. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου - Διοικητικός Απολογισμός έτους 2020 (Έγγραφο 1)

3. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020 (Έγγραφο 2)

4. Ανακοίνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης από 01.01.2020 - 31.12.2020

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020

6. Έγκριση Προϋπολογισμού 2021 (Έγγραφο 3)

7. Έγκριση απολογισμού διάθεσης επιχορήγησης έτους 2020 Δήμου Παιανίας (Έγγραφο 4)

8. Έγκριση απολογισμού διάθεσης ειδικής έκτακτης επιχορήγησης έτους 2020 Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έγγραφο 5)


H ψήφος των μελών που θα συμμετέχουν θα γίνει με αποστολή του ακόλουθου τυπικού μηνύματος (μέσω email) έως και την Πέμπτη 22 Απριλίου στις 19:00:


Επί των θεμάτων που τίθενται στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Γ.Σ. Γλυκών Νερών της 22ας Απριλίου 2021, η οποία διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα βάση απόφασης του Δ.Σ. και των διατάξεων που ισχύουν στην Επικράτεια λόγω της πανδημίας COVID19, ψηφίζω ως ακολούθως:


Επί του 1ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 2ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 3ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)


Το 4ο θέμα δεν τίθεται προς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αλλά προς ενημέρωση ότι τηρήθηκε η διαδικασία ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής


Επί του 5ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 6ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 7ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)

Επί του 8ου θέματος: ΕΓΚΡΙΝΩ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ / ΔΗΛΩΝΩ ΠΑΡΩΝ (επιλογή μίας εκ των τριών ή εναλλακτικά αναγραφή άλλου σχολίου)


Αποδέχομαι τη βεβαίωση καταβολής της ετήσια συνδρομής μέλους για το 2021 (ποσού δέκα ευρώ) το οποίο θα εξοφλήσω μετά την επαναλειτουργία του Γραφείου του Συλλόγου.


Επισημαίνεται ότι έχουν ήδη εγκριθεί ομόφωνα από τα Δ.Σ. - από τα 9 τακτικά και τα 3 αναπληρωματικά μέλη - ο Διοικητικός Απολογισμός 2020, ο Οικονομικός Απολογισμός 2020 και ο Προϋπολογισμός 2021.


Επίσης έχει επίσης συνταχθεί η Έκθεση επί του Οικονομικού Απολογισμού 2020 της - ανεξάρτητης ως προς την λειτουργία του Δ.Σ. - τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Έκθεση έχει εγκριθεί ομόφωνα και άνευ

επιφύλαξης και η Εξελεγκτική Επιτροπή εισηγείται την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.


Την Πέμπτη 22 Απριλίου και στο χρονικό διάστημα 19:00 - 20:00 θα γίνει τηλεδιάσκεψη - συζήτηση μέσω ZOOM. Θα σταλεί εγκαίρως ο σύνδεσμος σε όσα μέλη το επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν.


Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την συμμετοχή σε μία περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις και δυσκολίες για όλους. Ο Σύλλογος είμαστε όλοι.


Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας


Άγγελος Τάσκος Γ. Ηλιόπουλος