Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Τμημάτων του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών, εγκρίθηκε ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της 31.10.2017 παρουσία όλων των μελών του Συμβουλίου και έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01.11.2017.


Ο Κανονισμός είναι διαθέσιμος στην σχετική ιστοσελίδα.


Το Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου