Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης νέου καταστατικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών σύμφωνα με την απόφαση 1 του Πρακτικού 109 της Συνεδρίασης της 27.11.2019 συγκαλεί την Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 19:45 (Προσέλευση 19:30) στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου (οδός Καραϊσκάκη 40).


Η συζήτηση έχει ως αποκλειστικό θέμα την συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης στις 9 Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την προετοιμασία ενός σχεδίου καταστατικού για εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία και την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.


Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την αρωγή νομικής συμβούλου, προχώρησε κατά τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2019 στην σύνταξη, συζήτηση και ομόφωνη έγκριση του νέου σχεδίου καταστατικού το οποίο τίθεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση.


Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος και σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, απαιτείται η συμμετοχή του 50% + 1 του αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών. Σύμφωνα με τον Πίνακα Μητρώου Μελών που είχε οριστικοποιηθεί προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μελών ανερχόταν έως τις 9 Ιουνίου 2019 σε 127. Ταμειακώς εντάξει ήταν 56 όσοι και ψήφισαν εκείνη την ημέρα. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως σήμερα έχουν γραφτεί και είναι ταμειακώς εντάξει άλλα 10 μέλη οπότε ο αριθμός των ταμειακώς εντάξει μελών ανέρχεται σε 66. Συνεπώς απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 34 μελών (33+1) προκειμένου η Γενική Συνέλευση να έχει την τυπική απαρτία και συνεπώς τη νομιμοποίηση για την συζήτηση και λήψη απόφασης για το νέο Καταστατικό. Ουσιαστικά, επειδή πρόκειται για μία πολύ σημαντική στιγμή, η παρουσία κατά το δυνατόν περισσότερων μελών είναι επιθυμητή.


Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι:


1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης


2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση ισχύοντος Καταστατικού


Για την ταχύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση όλων των μελών του Συλλόγου έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά και στη Γραμματεία του Συλλόγου το σχέδιο Καταστατικού όπως έχει ομόφωνα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα του από τη νομική σύμβουλο.


Παρακαλούνται τα μέλη για την παρουσία τους την ημέρα και ώρα της Συνεδρίασης ώστε να υπάρξει η τυπική απαρτία.


Επίσης, παρακαλούνται για την έγκαιρη ανάγνωση του σχεδίου και την αξιολόγηση του καθώς η Συνεδρίαση της 16.12.2019 έχει διαθέσιμη - βάση προγράμματος προπονήσεων - χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης για την συζήτηση κατ' άρθρον και στο σύνολο έως τις 21:30.


Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει θέμα καταβολής οικονομικής συνδρομής για όσους παρευρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου ή για όσους έχουν γραφτεί ως μέλη έκτοτε καθώς έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το 2019.


Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας


Άγγελος Τάσκος Γ. Ηλιόπουλος